Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност

Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност е създадена с Решение № 1672/2006, прието от Европейския парламент и Съвета на Европа на 24 октомври 2006 г.

Основната мисия на програмата е оказване на финансова подкрепа на провеждането на целите на Европейския съюз в сферата на заетостта и социалните въпроси, заложени в Социалната програма и по този начин да се допринесе за постигането на целите на Лисабонската стратегия в тези области. Мисията на ПРОГРЕС е да укрепи приноса на ЕС и да подкрепи страните членки в техните ангажименти и усилия за създаване на повече и по-добри работни места и за изграждане на по-солидарно общество. За тази цел ПРОГРЕС:

  • предоставя анализи и политически препоръки в сферите на дейност на ПРОГРЕС;
  • следи и докладва за прилагането на европейското законодателство и политики в сферите на дейност на ПРОГРЕС;
  • насърчава обмена на политики, знания и подкрепа между страните членки в областта на целите и приоритетите на ЕС;
  • защитава възгледите на заинтересованите страни и обществото като цяло.

Седемгодишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да спомогнат за оформянето на развитието на справедливо и ефективно трудово и социално законодателство и политики.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

Кампанията на ЕК за борба с дискриминацията „За многообразието, срещу дискриминацията”: www.stop-discrimination.info

Европейска комисия: http://ec.europa.eu.