Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2022 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2022 г.

1.Описание на правомощия и данни за Комисията за защита от дискриминация,функции и отговорности;

2.Регистър на влезлите в сила решения,издадени от КЗД; Регистър по чл.47, т.7 от ЗЗДискр.;

3.Описание на информационните масиви и ресурси,използвани от съответната администрация;

4.Информация за електронната поща и телефона на лицето,което отговаря за заявленията за предоставяне на досттъп до информация;

5.Устройствен правилник и вътрешни правила,свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

6.Годишни отчети за дейността;

7.Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията,която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

8.Информация за провеждани обществени поръчки,определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки. Информация относно провежданите поръчки след 14.05.2020 г. може да бъде отрита в ЦАИС ЕОП.

9.Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,съответно - докада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

10.Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс,включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в произаводството;

11.Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация,реда и условията за повторно използване на информация,таксите по чл.41ж и форматите,в които се поддържа информацията;

12.Обявления за конкурси за държавни служители;

13.Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

14.Информация,която е публична съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

15.Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ;

16.Информацията,предоставена повече от три пъти по реда на глава трета;

17.Вътрешни правила на Комисия за защита от дискриминация за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian