Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Преди четири години на тази дата КЗД започна Националната кампания „Достъпна България“

 

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. Това е денят за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания и за тяхното пълноправно участие в обществения живот.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е всекидневно ангажирана с проблемите на хората с увреждания. Техните оплаквания с твърдения за неравното им третиране в различни сфери на обществения живот преобладават в нашата институция. Тези хора са изправени пред тежки ежедневни предизвикателства и закрилата от дискриминация е един от инструментите, с които тези проблеми могат да бъдат преодолени.

С отговорност към проблемите на хората с увреждания Комисията за защита от дискриминация участва в Съвета за наблюдение на хората с увреждания, създаден през 2019 г. по силата на Закона за хората с уврежданията, с цел наблюдение по прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Дейността на Съвета за наблюдение се администрира чрез администрацията на омбудсмана на Република България и на Комисията за защита от дискриминация на ротационен принцип за срок две години. От 8 юли 2021 г., по силата на закона, председателството се пое от Комисията за защита от дискриминация.

От създаването на КЗД до днес образуваните преписки по оплаквания, основани на признак увреждане, са 2559.

Най-често тези оплакванията до КЗД са заради недостъпна архитектурна среда, която затруднява лицата с увреждания. Тези хора имат правото на достъпна среда, за да живеят пълноценно и достойно точно толкова, колкото и всички останали граждани на страната ни. Това е нужно, за да не бъдат хората с двигателни или зрителни проблеми невидими, а необходими. Много рядко те са навън именно заради недостъпната архитектурна среда, няма ги в редица обществени сгради, в метрото, в градския транспорт, в подлезите. Проблемите на хората с увреждания са проблем на цялото общество.

Съгласно Закона за защита от дискриминация КЗД има правомощия да започне решаването на проблема с достъпната среда за хората с увреждания. Комисията за защита от дискриминация, в изпълнение на едно от правомощията си, в края на 2017 г., именно на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, постави начало на своята Национална кампания „Достъпна България“. Тя беше подкрепена от президента, председателя на Народното събрание, множество медии, както и обществени фигури.

Целта на кампанията е да осигури достъпна среда за хората с увреждания в България. КЗД работи по нея вече четвърта година. Институцията разполага и с правомощията да се самосезира и да води цялостното реализиране на кампанията, поради което именно КЗД се ангажира пряко с този ключов въпрос.

Същинската кампания започна в началото на 2018 г. Членове на КЗД и служители от дирекция „Регионални представители“ на Комисията обследват за наличие на достъпност на обществени сгради, бюра по труда и дирекции „Социално подпомагане“, банки, нотариални кантори офиси на доставчици на комунални услуги, частни и редица други обекти, в които се предоставят обществени услуги. Направените изводи сочат съществуването на сериозен проблем с достъпната среда.

Със свое решение от март 2021 г., взето на редовно заседание на 9-членния състава на КЗД, Комисията акцентира и върху проверките за достъпност на училищата и детските градини. В резултат на изготвените констативни протоколи са образувани 150 бр. преписки за проверка достъпността на средата в детски ясли, институциите в системата на предучилищното и училищно образование и висшите учебни заведения.

През 2021 г. Комисията за защита от дискриминация наблюдава положителни резултати от дейностите по оценка на достъпната среда:

- Най-много доклади за самосезиране са изготвени в рамките на Националната Кампания „Достъпна България“;

- Образуваните производства в КЗД общо от началото на кампанията са над 1495 бр.;

- Постановените решения по кампанията са 1289 бр., от тях 1125 решения са влезли в сила. Следва да се посочи, че за четирите години, в които се провежда кампанията, броят на отменените от съда наши решения, свързани с кампанията, е едва 10;

- Над 90 са удостоените със сертификати обекти заради положените усилията и грижи за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

В част от постановените от КЗД решения по кампанията е установена дискриминация по признак „увреждане“, като на ответните страни е наложена санкция и е дадено предписание за предприемане на необходимите действия относно изграждането на достъпна архитектурна среда. В КЗД постъпва периодично информация от задължените субекти по редица решения за предприети мерки чрез осигуряване на достъп за лица с увреждания.

Увеличава се броят на производствата, в които са сключени споразумения между страните. Тези споразумения задължават ответната страна в определен срок да осигури достъпна архитектурна среда до процесния обект. Сключените споразумения подлежат на контрол по изпълнението им, който се осъществява чрез извършване на проверки на място или чрез представяне на доказателства (писмени документи, снимков материал и др.).

В случаите, в които след изготвяне на констативния протокол за нарушението са предприети действия за привеждане на обекта в съответствие с изискванията за достъпност, КЗД постановява, че към момента на проверката е имало нарушение на закона, не налага санкции, а дава препоръка. Редица са случаите с констатирана недостъпност на общински сгради, банки, пенсионноосигурителни дружества, читалища, пощенски станции, офиси на частни кредитори, книжарници, аптеки, приемни на ТЕЛК и т.н., в които в процеса на производството ответната страна предприема необходимите действия и мерки, за да осигури поддържането на достъпна архитектурна среда. Такъв резултат също е удовлетворяващ и в съответствие с целите на кампанията.

Националната кампания „Достъпна България“ на Комисията за защита от дискриминация е безсрочна. Тя се реализира без външно финансиране и чрез усилията на членовете и администрацията на КЗД. Тази форма за защита на правото на достъп на хората с увреждания е без аналог у нас.

Кампанията „Достъпна България“ е приоритет в работата на нашата институция, за да се гарантира създаването и поддържането в страната на достъпност за хората с увреждания, но сами няма да успеем да решим всичко. Считаме, че недостъпната архитектурна среда е общонационален проблем, за чието решаване са необходими съвместните усилия на държава и общество, на всички заинтересовани страни.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian