Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД във фокус група „Ромски граждански мониторинг 2021-2025 г."

На 26.05.2022 г. Поля Христова – държавен експерт в отдел „АПМС“, и Марта Малетз – младши експерт в отдел „АПМС“, участваха във фокус група „Ромски граждански мониторинг 2021-2025 г.".

Срещата се проведе онлайн, в нея взеха участие представители на институциите, ангажирани с Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

Бяха поставени конкретни въпроси, изпратени от Европейската комисия, за дейността на институциите, свързана със Стратегията, въз основа на които ще бъде изготвен доклад от неправителствени организации, занимаващи се с правата на тази уязвима група от населението. Докладът в завършен вид ще се представи на институциите и след това ще бъде изпратен на Европейската комисия.

От страна на КЗД се посочи, че институцията е била винаги ангажирана с проблемите на уязвимите групи и защитата на техните права. Беше подчертано, че в рамките на определената от закона компетентност КЗД е подкрепяла институционално във времето предприетите от държавата мерки и краткосрочни и дългосрочни програми за интеграцията на ромите. В областта на превенцията представители на Комисията участват активно в национални семинари, кръгли маси и срещи с тематична насоченост за интегриране на ромите. Относно финансирането на мерките по Стратегията беше подчертано, че при тяхното изпълнение предизвикателствата са свързани с недостиг на необходимия финансов ресурс за целите на повишаване на обществената осведоменост, проучванията и човешкия ресурс. Повишаването на обществената осведоменост би допринесла за намаляването на случаите за недокладване на дискриминация и насърчаване на равенството и многообразието.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian