Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Списък със заявилите участие организации в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение и списък с предлаганите кандидати за членове на Съвета

В съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Комисията, създадена със Заповед №149/ 14.06.2023г. на председателя на КЗД , публикува на интернет страницата на Комисия за защита от дискриминация списък със заявилите участие в избора организации и списък на предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение.

Списъците са подредени по реда на постъпване на заявленията от организациите на и за хора с увреждания в институцията на Комисия за защита от дискриминация и могат да бъдат прочетени тук:

Списък с организации :

1. Национално сдружение на работодатели на хората с увреждания

2. Българска асоциация за невромускулни заболявания

3. „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“,

4. „Съюз на слепите в България“

5. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“,

6. Съюз на инвалидите в България

7. „Сдружение Аутизъм днес“.,

8. „Център за независим живот“,

9.. Национална организация „Малки български хора“,

10. „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения,

11. Национална асоциация на сляпо-глухите в България;

12. „Сдружение Общност Мостове“;

13. Национален съюз на трудово-производителните кооперации,

14. „Асоциация на родители на деца с епилепсия“,

15. „Център за психологически изследвания“;

16. „Национална асоциация на хората с придобити увреждания

След извършените проверки и проведеното заседание Комисията реши да допусне всички организации, без Национална потребителна кооперация на слепите в България поради това, че заявлението на организацията не е подадено в срок и следните номинирани кандидати, подали документи в законоустановените срокове, в процедурата за избор в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.

Списък с кандидати за членове :

1. Ани Иванова Андонова – ЕГН:

2. Антоанета Иванова Пенева ЕГН :

3. Доц. д-р Владислав Александров Лазаров – ЕГН:

4. Владислава Цветанова Цолова - ЕГН:

5. Митко Николов Цветков – ЕГН :

6. Мария Василева Кръстева – ЕГН :

7. Светослав Гришев Чернев – ЕГН :

Не допуска до процедурата д-р Иван Стоянов Карагьозов, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Пълният текст на протокола може да бъде намерен тук:

Протокол от заседание на Комисията за процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в срок до 3 работни дни от публикуване на списъците по ал. 1 (или не по-късно от 3 юли 2023 г.) заявителите могат да правят писмени искания за:

1. отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации, заявили участие в избора, или на предлагани кандидати;

2. отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите реквизити по чл. 4, ал. 2.

 

Протокол на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове - представител на организациите на и за хора с уврежания на Съвета за наблюдение

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian