Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Програма „Развитие на човешките ресурси“. Проект „Подобряване на превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез модернизация и укрепване на КЗД“ BG05SFPR002-1.008-0001

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ И УКРЕПВАНЕ НА КЗД“ BG05SFPR002-1.008-0001, С КОД НА ПРОЦЕДУРАТА BG05SFPR002-1.008 „НЕ“ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2021-2027 Г.

Кратко описание на проекта

Проектът има за цел подобряване превенцията и защитата от дискриминация чрез подобряване и модернициране на капацитета на Комисията за защита от дискриминация.

Сред основните дейности са: провеждане на кампании за подобряване на информираността на гражданите за Хартата за основните права на ЕС и Конвенцията за правата на хората с увреждания и защитата от дискриминация. Промотиране и затвърждаване на процедурата "Работодател без дискриминация" включително чрез нейното електронизиране с цел включването на по-голям брой работодатели. В допълнение в обученията ще бъдат привлечени и други служители на администрации имащи отношение към пазара на труда като Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда в т.ч. техните териториални структури, служители в общинските и областните администрации /вкл. координаторите по равнопоставеност и недискриминация/, които в партньорство с регионалните представители на Комисията за защита от дискриминация да могат да осъществяват още по-ефективна защита на участниците на пазара на труда. Ще бъдат електроницирани и формулярът за подаване на жалби, както и регистъра на влезлите в сила решения на КЗД, като за целта ще се разработи нов сайт на Комисията за защита от дискриминация.

Обща стойност на проекта: 1 599 999.52 лв.

Продължителност: 36 месеца

Повече информация: тук

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian