Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Окончателен списък със заявилите участие организации в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение

В изпълнение на нормативните изисквания и на решение по т.1 от Протокол 1/27.06.2023 г. Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, председателят на Комисията публикува следния окончателен списък със заявили участие организации в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение:


1. Допуска до участие :

1. Национално сдружение на работодатели на хората с увреждания

2. Българска асоциация за невромускулни заболявания

3. „Асоциация на родителите на деца с вреден слух“,

4. „Съюз на слепите в България“

5. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“,

6. Съюз на инвалидите в България

7. „Сдружение Аутизъм днес“.,

8. „Център за независим живот“;

9. Национална организация „Малки български хора“,

10. „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения,

11. Национална асоциация на сляпо-глухите в България;

12. „Сдружение Общност Мостове“, ЕИК : 205659572;

13. Национален съюз на трудово-производителните кооперации,

14. „Асоциация на родители на деца с епилепсия“,

15. „Център за психологически изследвания“;

16. „Национална асоциация на хората с придобити увреждания


2. Не допуска до участие :

1. Национална потребителна кооперация на слепите в България е подала заявление с вх.№ 14-30-91/23.06.2023г


След извършените проверки и проведеното заседание Комисията реши, че не допуска до участие Национална потребителна кооперация на слепите в България поради това, че заявлението на организацията не е подадено в срок.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................


/ Златина Дукова/

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian