Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Покана за участие в гласуване за избор на представители на неправителствени организации на и за хората с увреждания в съвета за наблюдение

 

Дата на публикуване: 07 юли 2023г.

Настоящата покана се публикува на основание чл. 8, ал. 4, чл. 9 и § 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/ във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за хората с увреждания и т.1 от Протокол №2/06.07.2023г. на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение /Комисията/, създадена със Заповед №149/14.06.2023г. на председателя на Комисия за защита от дискриминация / КЗД/.

В изпълнение на нормативните изисквания и в качеството на председател на Съвета за наблюдение, председателят на КЗД кани включените в окончателните списъци организации да участват в гласуването на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.

Срок

Гласуването за членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, се извършва в срок 5 работни дни от публикуване на поканата по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания или не по-късно от 14 юли 2023 г.

Кой има право да гласува

Право да гласуват имат допуснатите организации, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Окончателният списък е публикуван на 06 юли 2023 г. и може да бъде намерен на интернет страницата на КЗД :

https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/2021-10-08-07-13-18/2157-2023-07-06-08-03-42

Кой има право да бъде избиран

Право да бъдат избирани имат кандидатите, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Окончателният списък е публикуван на 06 юли 2023 г. и може да бъде намерен на интернет страницата на КЗД :

https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/2021-10-08-07-13-18/2158-2023-07-06-08-05-55

Как се гласува

Гласуването се извършва чрез избирателната листа, която се подава от законния представител на организацията, вписана в списъка по чл. 8, ал. 1 от ППЗХУ, или от упълномощено от него лице.

Образецът на избирателната листа е изготвен и одобрен на заседание от 06 юли 2023 г. на Комисията с Протокол №2 /06.07.2023г. , като кандидатите са подредени по азбучен ред.

Пълният текст на протокола от заседанието може да бъде намерен тук.

Една организация може да изпрати само една избирателна листа, в която гласува за до четирима кандидати.

Организацията чрез представителя си може да изрази своя вот със знак „Х“ или „V“, поставени в избраните квадратчета с химикал, пишещ със син цвят.

В избирателната листа се попълват коректна дата на гласуване, име, фамилия и подпис на представителя и наименование на организацията по чл. 8, ал. 3 от ППЗХУ, която се представлява.

Образец на избирателната листа може да бъде намерен:

Образец

Как и къде може да се подават избирателните листи

Избирателните листи могат да бъдат подадени по един от следните начини:

1. Избирателната листа се подава лично на адрес: гр. София, бул.“Драган Цанков“ №35 , п.к. 1125;

2. С писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес;

3. По електронен път на имейл: kzd@kzd.bg при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Кои избирателни листи са валидни

Валидни са избирателни листи, които са изпратени в срока по чл. 8, ал. 1 от ППЗХУ и:

- не съдържат повече от един глас (една организация не е подала повече от една избирателна листа);

- са по образец;

- са изпратени в определения срок;

- са надлежно попълнени – с посочена коректна дата в срока за гласуване, име, фамилия, подпис на представителя и наименование на организацията по чл. 8, ал. 3 от ППЗХУ, която се представлява;

- има отбелязани знаци Х или V в до четири квадратчета в лявата част;

- не са празни, т.е. на тях има отбелязване с химикал;

- не е използван друг цвят химикал, различен от син;

- върху избирателната листа няма различни символи, знаци, рисунки;

- са подадени по един от изброените по-горе начини.

Кой брои гласовете

Комисията, създадена със заповед на председателя на Комисия за защита от дискриминация, за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение преброява гласовете в публично заседание и в срок 7 работни дни от приключване на гласуването извършва класиране на кандидатите.

Поканата за публичното заседание се изпраща на кандидатите, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, на представителите на участващите в избора неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване.

При преброяване на гласовете класирането се извършва в зависимост от получения брой гласове по низходящ ред без оглед на позициите на кандидатите, посочени в изборните листи.

При равен брой гласове за съответни кандидати комисията провежда в тяхно присъствие жребий за определяне на член на Съвета за наблюдение.

Допълнителна информация

Допълнителни разяснения по процедурата, бихте могли да получите на следният телефон :

02/807 30 70

 

Протокол 2 от 06.07.2023г.

Избирателна листа

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian