Комисия за защита от дискриминация

НачалоДекларация за достъпност

Комисия за Защита от Дискриминация

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Раздел 1 – Задължително съдържания

Комисията за защита от дискриминацията (КЗД) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на КЗД – https://www.kzd.bg.

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание, e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Статус на съответствие

Сайтът на КЗД покрива частично изискванията на посочения стандарт поради изключенията, посочени в Приложение 1.

Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Комисията за защита от дискриминация са описани в таблица Приложение 1, представена по-долу.

Таблица: Приложение 1

Изисквания на стандарта Пояснение за съответствие
Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове и аудио записи).

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Неприложимо

Наличните видеоклипове съдържат и аудио, в което се обяснява подробно видео съдържанието.

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Да не се представя текст във вид на изображение.

Частично осигурено

Спазено е с изключение на някои pdf -файлове, които предполагат съдържание в графична форма.

Механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения.

Не е осигурен

Предположения за корекция при въвеждане на данни.

Неприложимо

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни).

Неприложимо

Забележка: В таблица Приложение 1 са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично при представяне на съдържанието на сайта на КЗД. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Методът, използван за изготвяне на декларацията, е самооценка, направена от собственика на сайта – Комисия за защита от дискриминация.

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този сайт, можете да ползвате следния адрес:

гр. София
бул. Драган Цанков № 35
п.к. 1125
Комисия за защита от дискриминация
е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Процедури при прилагане:

 1. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на сайта на КЗД:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на КЗД, се подават по следния начин:

   • чрез формата за обратна връзка на страницата в сайта на КЗД.
   • на хартия (лично или по пощата) на адрес:
    гр. София
    бул. Драган Цанков № 35
    п.к. 1125
    или подадени в специална пощенска кутия, намираща се в сградата на Комисия за защита от дискриминация;
   • по електронен път на е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител на посочения в сигнала адрес.
 2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” по следните начини:

  • чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000;
  • по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”);
  • пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.
 3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

Раздел 2 – Препоръчително съдържания

Комисия за защита от дискриминация, макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения при работа с https://www.kzd.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема.

Потребителското мнение, препоръки и критики ще ни помогнат да изградим по-достъпен и по- полезен сайт на Комисията за защита от дискриминация.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 17.08.2021 г.

Дата на последна актуализация на декларацията: 10.01.2022 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian